تیم آزمایشگاه

مدیریت آزمایشگاه

دکتر رزا هندیجانی، عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

زمینه های تخصصی: مدیریت عملیات رفتاری، مدیریت زنجیره تأمین، روان‌شناسی تصمیم‌گیری، انگیزش و بهبود عملکرد

آدرس پست الکترونیکی: rosa.hendijani@ut.ac.ir

تلفن: ۶۱۱۱۷۷۱۱-۰۲۱

اساتید همکار

دکتر سعید روحانی، معاونت پژوهشی و عضو هیات علمی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

زمینه‌های تخصصی: تاثیر تحلیل های عظیم داده بر انتخاب مشتریان کسب و کار، سیستم های توصیه گر برای فروشگاه های اینترنتی، تحلیل و طراحی داشبوردهای مدیریتی، تعامل انسان و ماشین در طراحی نرم افزارهای کسب و کار

آدرس پست الکترونیکی: srouhani@ut.ac.ir

دکتر محمد علی شاه حسینی، عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی، عضو هیئت رئیسه، معاون اداره آموزشی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

زمینه های تخصصی: رفتار سازمانی، رفتار مصرف کننده، مدیریت منابع انسانی، مدیریت استراتژیک

آدرس پست الکترونیکی:

دکتر محمد رحیم اسفیدانی، عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

زمینه های تخصصی: بازاریابی، رفتار مصرف کننده، بازاریابی صنعتی

آدرس پست الکترونیکی: esfidani@ut.ac.ir

دکتر محسن نظری، عضو هیات علمی و مدیر گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

زمینه های تخصصی: یازاریابی، رفتار مصرف کننده، قیمتگذاری محصول

آدرس پست الکترونیکی:

دکتر مسعود کیماسی، عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

زمینه های تخصصی: بازاریابی، رفتار مصرف کننده، بازاریابی صنعتی

آدرس ایمیل: